Січень

07

2019

Що слід знати про соцвиплати у 2019 році?

У

груд­ні Ка­бі­нет мі­ніс­трів ух­ва­лив рі­шен­ня про ство­рен­ня Дер­жавної со­ці­аль­ної служ­би — спе­ці­аль­но­го ор­га­ну, який кон­тро­лю­ва­ти­ме на­дан­ня дер­жавної до­по­мо­ги ук­ра­їн­цям. За за­ду­мом уря­ду, це пок­ра­щить ефек­тивність со­ці­аль­но­го за­хис­ту. Точ­на да­та за­пус­ку но­вої служ­би ще не­ві­до­ма, а от су­ми вип­лат — дав­но зат­вер­дже­ні у дер­жбюд­же­ті.

Що змі­нить­ся в от­ри­ман­ні со­ці­аль­ної до­по­мо­ги 2019 ро­ку, роз­по­ві­дає Центр гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю.

Пен­сії пе­ре­ра­ху­ють

У дер­жбюд­же­ті на 2019 рік зак­ла­де­но 166,6 млрд грн на вип­ла­ту пен­сій — на 27,2 млрд грн біль­ше, ніж 2018 ро­ку. Ад­же впер­ше нас­тупно­го ро­ку від­бу­деть­ся ін­декса­ція пен­сій­них вип­лат. Це оз­на­чає, що пен­сії пе­ре­ра­ху­ють, від­по­від­но до про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му. На­ра­зі він ста­но­вить 1853 грн. З 1 лип­ня про­жит­ко­вий мі­ні­мум зрос­те до 1936 грн, а з 1 груд­ня 2019 ро­ку — до 2027 грн. Та­ке но­вов­ве­ден­ня при­нес­ла пен­сій­на ре­фор­ма. В уря­ді за­яви­ли, що змі­ни тор­кнуть­ся більш ніж 10 млн пен­сі­оне­рів.

— Для по­над 10 міль­йонів гро­ма­дян з 1 бе­рез­ня 2019 ро­ку від­бу­деть­ся осу­час­нення пен­сій. Вип­ла­ти зрос­туть приб­лизно на 12–17 %, — уточ­нив ві­це-прем’єр-мі­ністр Пав­ло Ро­зен­ко.

Крім то­го, з 1 січ­ня від­бу­деть­ся під­ви­щен­ня пен­сій ко­лиш­нім вій­сько­вим. За сло­ва­ми Ро­зен­ка, над­бавку от­ри­ма­ють по­над пів­міль­йона вій­сько­вих пен­сі­оне­рів. Що­до об­ся­гів мі­ні­маль­ної пен­сії, то з груд­ня 2018 ро­ку і до лип­ня 2019-го во­на ста­но­ви­ти­ме 1497 грн, з лип­ня до груд­ня — 1564 грн, а в груд­ні 2019-го — 1624 грн.

Суб­си­дії мо­не­ти­зу­ють

З трав­ня роз­почнеть­ся мо­не­ти­за­ція суб­си­дій на жит­ло­во-ко­му­наль­ні пос­лу­ги. Во­на пе­ред­ба­чає, що в кін­ці ро­ку спо­жи­ва­чі, які зе­ко­но­ми­ли енер­го­ре­сур­си, змо­жуть от­ри­ма­ти за­ли­шок не­ви­ко­рис­та­ної суб­си­дії на свій ра­ху­нок у бан­ку. Так по­яс­нив ідею мо­не­ти­за­ції Пре­зи­дент Пет­ро По­ро­шен­ко, за­явив­ши, що «кож­на ро­ди­на, яка зе­ко­но­ми­ла, має пра­во зе­ко­ном­ле­ну різ­ни­цю от­ри­ма­ти жи­ви­ми гро­ши­ма». Са­ма про­це­ду­ра офор­млен­ня та ви­ко­рис­тання суб­си­дії май­же не змі­ню­єть­ся. Що­мі­ся­ця роз­ра­ху­нок здій­сню­ва­ти­меть­ся бан­ком, як і ра­ні­ше, в без­го­тів­ко­вій фор­мі.

— Про­це­ду­ра приз­на­чен­ня суб­си­дій не змі­ню­єть­ся. Одер­жу­вач по­ви­нен бу­де по­да­ти за­яву в ор­ган соц­за­хис­ту на­се­лен­ня і да­ти доз­віл на об­робку пер­со­наль­них да­них бан­ком, — по­яс­нив ке­рів­ник ди­рек­то­ра­ту сім’ї та со­ці­аль­ної під­трим­ки на­се­лен­ня Мін­соцпо­лі­ти­ки Ві­та­лій Му­зи­чен­ко.

Єди­на но­ва­ція — не­об­хідно обов’яз­ко­во вка­за­ти свій но­мер мо­біль­но­го те­ле­фо­ну для зв’яз­ку з бан­ком. Ад­же для кож­но­го одер­жу­ва­ча суб­си­дій бу­де від­кри­то ра­ху­нок в «Ощад­банку», ку­ди за­ра­хо­ву­ва­ти­муть­ся кош­ти. При цьому суб­си­дію мо­жуть ска­су­ва­ти, як­що в лю­ди­ни на­ко­пи­чить­ся борг за «ко­му­нал­ку» у по­над 340 грн. За­га­лом у дер­жбюд­же­ті на 2019 рік пе­ред­ба­че­но 55,1 млрд грн на на­дан­ня суб­си­дій на­се­лен­ню.

Ди­тя­чі вип­ла­ти зрос­туть

У 2019 ро­ці до­по­мо­га на ді­тей, що за­ле­жить від про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му, ав­то­ма­тич­но зрос­те. Так, мі­ні­маль­ний роз­мір вип­лат на ва­гіт­ність і по­ло­ги збіль­шиться на 90 грн — до 2207,1 грн. До­по­мо­га ма­те­рям-оди­нач­кам на ді­тей до 6 ро­ків зрос­те з 1 626 до 1779 грн. На ді­тей ві­ком від 6 до 18 ро­ків — з 2027 грн до 2218 грн. Згід­но зі ста­тис­ти­кою, що­мі­ся­ця та­ка під­трим­ка над­хо­дить близь­ко 431 ти­ся­чі ді­тей. Та­кож біль­ше от­ри­му­ва­ти­муть ді­ти під опі­кою: ві­ком до 6 ро­ків — 3252 грн за­мість 3118 грн, а ві­ком від 6 до 18 ро­ків — 4054 грн за­мість 3888 грн. Сьогод­ні це май­же 48 ти­сяч ді­тей. Вод­но­час фі­нан­со­ва до­по­мо­га при на­род­женні ди­ти­ни не змі­нить­ся. Во­на, як і ра­ні­ше, ста­но­ви­ти­ме 41280 грн (10320 грн — од­ра­зу і по 860 грн що­мі­ся­ця про­тя­гом 3 ро­ків). Але на до­да­ток до неї бать­ки от­ри­му­ва­ти­муть «Па­ку­нок ма­лю­ка» вар­тістю 5000 грн. Па­ку­нок міс­ти­ти­ме пе­люш­ки, одяг, іг­рашки, кос­ме­тич­ні за­со­би для дог­ля­ду за ди­ти­ною то­що. В уря­ді прог­но­зу­ють, що нас­тупно­го ро­ку та­ку до­по­мо­гу от­ри­ма­ють близь­ко 360 ти­сяч сі­мей.

З’явить­ся но­ва со­ці­аль­на до­по­мо­га

Нас­тупно­го ро­ку дер­жавну під­трим­ку от­ри­му­ва­ти­муть бать­ки, чиї ді­ти ма­ють тяж­кі зах­во­рю­ван­ня або ва­ди в роз­витку. Мі­сяч­ний об­сяг вип­лат до­рів­ню­ва­ти­ме про­жит­ко­во­му мі­ні­му­му для осіб, які втра­ти­ли пра­цез­датність. Та­ким чи­ном, з 1 січ­ня соц­до­по­мо­га ста­но­ви­ти­ме 1497 грн, з 1 лип­ня 2019 ро­ку — 1564 грн, а з 1 груд­ня 2019 ро­ку — 1638 грн.

— З 1 січ­ня 2019 ро­ку зап­ро­вад­жу­єть­ся но­вий вид со­ці­аль­ної до­по­мо­ги для осіб, які дог­ля­да­ють за діть­ми, хво­ри­ми на тяж­кі зах­во­рю­ван­ня, але яким ще не вста­нов­ле­на ін­ва­лід­ність, — за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ук­ра­їни Ан­дрій Ре­ва.

У ві­домс­тві уточ­ни­ли, що вип­ла­ти приз­на­ча­ти­муть­ся бать­кам ді­тей, які страж­да­ють тяж­ки­ми пе­ри­на­таль­ни­ми ура­жен­ня­ми нер­во­вої сис­те­ми, тяж­ки­ми врод­же­ни­ми ва­да­ми роз­витку, рід­кісни­ми ор­фанни­ми зах­во­рю­ван­ня, ма­ють он­ко­ло­гіч­ні, он­ко­ге­ма­то­ло­гіч­ні зах­во­рю­ван­ня, ди­тя­чий це­реб­раль­ний па­ра­ліч, тяж­кі пси­хіч­ні роз­ла­ди або ж ін­су­лі­но­за­леж­ну фор­му ді­абе­ту (I ти­пу), гос­трі чи хро­ніч­ні зах­во­рю­ван­ня ни­рок IV сту­пе­ня. Крім то­го, офор­ми­ти соц­до­по­мо­гу мож­на бу­де, як­що ди­ти­на от­ри­ма­ла тяж­ку трав­му, пот­ре­бує транс­план­та­ції ор­га­ну чи па­лі­атив­ної до­по­мо­ги. У Каб­мі­ні під­ра­ху­ва­ли, що по та­ку під­трим­ку мо­жуть звер­ну­ти­ся близь­ко 16,4 ти­сяч осіб. У Мі­ніс­терс­тві со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки за­пев­ня­ють, що всі, хто пот­ре­бу­ють дер­жавної до­по­мо­ги, га­ран­то­ва­но от­ри­ма­ють її у 2019 ро­ці.

«День за днем»

Дивіться також

Новини партнерів

Рекомендовані підприємства

Медичний центр "Архімед"

Медицина

Медичний центр «Архімед» — один з перших приватних...

Зареєструвати підприємство

Подати оголошення

Маєш файний шанс додати своє оголошення!

•Безкоштовно!

•Довго зберігається!

•Дуже круто!