Серпень

15

2022

На Закарпатті вирішують питання з укриттями для шкіл

Н

а За­кар­патті ви­го­тов­лять за­хис­ні спо­ру­ди зі ста­лі для ук­риття шко­ля­рів. Про це по­ві­до­мив го­ло­ва За­кар­патсь­кої об­ласної вій­сько­вої ад­мі­ніс­тра­ції Вік­тор Ми­ки­та.

За його сло­ва­ми, час­ти­на зак­ла­дів ос­ві­ти на­ра­зі не від­по­ві­да­ють ви­мо­гам без­пе­ки, вра­хо­ву­ючи во­єн­ний стан у кра­їні. Са­ме то­му за­хист пок­ра­щу­ва­ти­муть — зок­ре­ма, вста­нов­лю­ва­ти­муть спе­ці­аль­ні за­хис­ні спо­ру­ди зі ста­лі.

«Дав до­ру­чен­ня під­розді­лам ОВА та об­ласно­му уп­равлін­ню ДСНС роз­ро­би­ти тех­нічне рі­шен­ня на ви­го­тов­лення за­кар­патсь­ки­ми під­при­ємс­тва­ми за­хис­них спо­руд зі ста­лі, які мо­жуть бу­ти роз­мі­ще­ні на те­ри­то­рі­ях зак­ла­дів ос­ві­ти або на від­ста­ні 500 м від них», — роз­по­вів го­ло­ва За­кар­патсь­кої ОВА.

Він та­кож на­го­ло­сив, що за­мов­лення на ви­го­тов­лення та­ких спо­руд ро­би­ти­муть у під­при­ємс­тва, яке вже має від­по­від­ний дос­від, і якість ви­го­тов­ле­них ним за­хис­них спо­руд від­по­ві­дає всім стан­дартам та ви­мо­гам.

«Без­пе­ка ос­вітнього про­це­су — це наш прі­ори­тет. Тож піс­ля за­вер­шення ро­бо­ти ко­мі­сій з пе­ре­вір­ки та кон­суль­та­цій з фа­хів­ця­ми ДСНС бу­де­мо прий­ма­ти рі­шен­ня що­до мож­ли­вос­ті ви­ко­рис­тання спо­руд», — заз­на­чив Ми­ки­та.

За­га­лом на по­ча­ток сер­пня до нав­чання в оч­но­му ре­жи­мі го­то­ві ли­ше близь­ко 36 % нав­чаль­них зак­ла­дів Ук­ра­їни — са­ме та­ка кіль­кість має за­хис­ні спо­ру­ди, здат­ні га­ран­ту­ва­ти без­пе­ку уч­нів. Про­те в Ук­ра­їні три­ває об­лашту­ван­ня ук­риттів — зок­ре­ма, ре­алі­за­ція про­єк­ту «Без­печна шко­ла», зав­дя­ки яко­му в 20 шко­лах Він­ниць­кої, Одесь­кої, Хмель­ницької об­ластей та міс­та Ки­їв об­лашту­ють без­печні ук­риття, в яких бу­дуть елек­тро­обіг­рі­ва­чі, ава­рій­ні сві­тиль­ни­ки, ап­течки, ку­ле­ри та філь­три для во­ди, ро­уте­ри, меб­лі для си­дін­ня, ма­те­рі­али для ігор і за­нять з діть­ми то­що. Прог­ра­му пла­ну­ють роз­ши­рю­ва­ти.

Дивіться також

Новини партнерів

Цікаво

Рекомендовані підприємства

Медичний центр "Архімед"

Медицина

Медичний центр «Архімед» — один з перших приватних...

Зареєструвати підприємство

Подати оголошення

Маєш файний шанс додати своє оголошення!

•Безкоштовно!

•Довго зберігається!

•Дуже круто!