Травень

30

2021

Уряд пропонує збільшити розмір допомоги при народженні або усиновленні дитини до 50 тисяч гривень

К

а­бі­нет Мі­ніс­трів до Дня за­хис­ту ді­тей ух­ва­лив низ­ку рі­шень, що сто­су­ють­ся вдос­ко­на­лен­ня сис­те­ми за­хис­ту прав ди­ти­ни.

Так, Уряд під­три­мав за­ко­ноп­ро­ект, роз­робле­ний Мі­ніс­терс­твом со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, який пе­ред­ба­чає збіль­шен­ня об­ся­гу дер­жавної під­трим­ки при на­род­женні ди­ти­ни або при уси­нов­ленні. Як від­зна­чив Прем’єр-мі­ністр Де­нис Шми­галь, у ра­зі ух­ва­лен­ня до­ку­мен­та Вер­ховною Ра­дою, з 1 січ­ня 2022 ро­ку та­кий роз­мір до­по­мо­ги бу­де збіль­ше­но з 41 ти­ся­чі гри­вень до 50 ти­сяч гри­вень.

— Це не ос­та­точ­не збіль­шен­ня: з 2023 ро­ку і в по­даль­шо­му про­по­ну­єть­ся збіль­шен­ня роз­мі­ру та­кої до­по­мо­ги на прог­нозний по­каз­ник ін­фля­ції. Звіс­но, що пря­мі вип­ла­ти — це ли­ше час­ти­на стра­те­гії під­трим­ки мо­ло­дих ро­дин. Па­ра­лель­но з цим ми бу­де­мо пок­ра­щу­ва­ти якість ме­ди­ци­ни для ді­тей, бу­ду­ва­ти но­ві ди­тя­чі сад­ки та шко­ли, да­мо мож­ли­вість мо­ло­дим ро­ди­нам прид­ба­ти влас­не жит­ло в рам­ках прог­ра­ми піль­го­вої іпо­те­ки, — під­крес­лив Гла­ва Уря­ду.

Як за­ува­жив Де­нис Шми­галь, не­від’єм­ним еле­мен­том по­си­лен­ня за­хис­ту прав ді­тей та­кож є і від­по­ві­даль­ність за по­ру­шен­ня їх­ніх прав.

— У ко­декс ад­мі­ніс­тра­тив­них пра­во­по­ру­шень ми про­по­ну­ємо внес­ти но­ві по­ло­жен­ня, які чіт­ко зак­ріплять від­по­ві­даль­ність за по­ру­шен­ня прав ді­тей, або за ха­лат­не став­лення до цього пи­тан­ня з бо­ку від­по­ві­даль­них по­са­дов­ців, — заз­на­чив очіль­ник Уря­ду.

Ін­шим схва­ле­ним за­ко­ноп­ро­ек­том, за сло­ва­ми Прем’єр-мі­ніс­тра, про­по­ну­єть­ся вдос­ко­на­ли­ти сис­те­му уси­нов­лення ді­тей для за­без­пе­чен­ня ін­те­ре­сів ди­ти­ни та по­си­лен­ня про­зо­рос­ті у про­це­сі уси­нов­лення.

— Нап­риклад, вдос­ко­на­лю­єть­ся сис­те­ма наг­ля­ду та кон­тро­лю за умо­ва­ми про­жи­ван­ня та ви­хо­ван­ня уси­нов­ле­них ді­тей у ра­зі змі­ни міс­ця про­жи­ван­ня. До­ку­мен­том та­кож пе­ред­ба­ча­єть­ся за­без­пе­чен­ня пра­ва осіб з ін­ва­лід­ністю бу­ти уси­нов­лю­ва­ча­ми, як­що за ре­зуль­та­та­ми ек­спер­ти­зи їх­ня хво­ро­ба не бу­де пе­реш­коджа­ти їм ви­ко­ну­ва­ти бать­ківсь­кі обов’яз­ки, — від­зна­чив Де­нис Шми­галь.

Крім то­го, Уряд зат­вердив за­ко­ноп­ро­ект, що роз­ме­жо­вує фун­кції з пи­тань со­ці­аль­но­го за­хис­ту ді­тей між На­ці­ональ­ною со­ці­аль­ною сер­вісною служ­бою, ви­ко­нав­чи­ми ор­га­на­ми міс­це­вих рад, а та­кож об­ласни­ми дер­жавни­ми ад­мі­ніс­тра­ці­ями.

— За кож­ним ор­га­ном вла­ди бу­де чіт­ко зак­ріпле­но його пов­но­ва­жен­ня та від­по­ві­даль­ність, — на­го­ло­сив Прем’єр-мі­ністр.

Та­кож Ка­бі­нет Мі­ніс­трів ух­ва­лив рі­шен­ня, що сто­су­єть­ся по­ліп­шення жит­ло­вих умов для ді­тей­-си­ріт, та зат­вердив Кон­цепцію дер­жавної со­ці­аль­ної прог­ра­ми оз­до­ров­лення та від­по­чин­ку ді­тей на пе­рі­од до 2025 ро­ку.

denzadnem

Дивіться також

Новини партнерів

Цікаво

Рекомендовані підприємства

Медичний центр "Архімед"

Медицина

Медичний центр «Архімед» — один з перших приватних...

Зареєструвати підприємство

Подати оголошення

Маєш файний шанс додати своє оголошення!

•Безкоштовно!

•Довго зберігається!

•Дуже круто!