Лютий

09

2019

Доларова свобода. Як зміняться валютні операції для українців?

670

0

0

Н

о­вий за­кон «Про ва­лю­ту», ух­ва­ле­ний де­пу­та­та­ми у чер­вні ми­ну­ло­го ро­ку, на­реш­ті поч­не ді­яти. З 7 лю­то­го Нац­банк лі­бе­ра­лі­зує ва­лют­ний ри­нок, доз­во­ля­ючи все, що не за­бо­ро­не­но. Од­нак чи змо­жуть ук­ра­їн­ці ско­рис­та­тись «ва­лют­ною сво­бо­дою»?

Центр гро­мадсь­ко­го мо­ні­то­рин­гу та кон­тро­лю, з’ясу­вав, що змі­нить­ся для гро­ма­дян.

В очі­ку­ван­ні доз­во­лів

Про­су­ва­ючи за­кон «Про ва­лю­ту», ке­рів­ни­ки Нац­банку на­го­ло­шу­ва­ли, що він доз­во­лить за­хис­ти­ти на­ці­ональ­ну еко­но­мі­ку та фі­нан­со­ву сис­те­му від криз, а та­кож за­без­пе­чить сво­бо­ду ва­лют­них опе­ра­цій за єв­ро­пей­ським зраз­ком. Біль­шість змін, які він зап­ро­вад­жує, спря­мо­ва­ні на юри­дич­них осіб, тоб­то біз­нес. Утім, де­які пун­кти тор­ка­ють­ся і фі­зич­них осіб.

Зок­ре­ма, це мож­ли­вість ку­пу­ва­ти ва­лю­ту он­лайн та вкла­да­ти гро­ші за кор­дон без лі­цен­зії. Та­кож 2019 ро­ку по­ча­ла ді­яти пос­та­но­ва НБУ, що на­дає пра­во фі­нус­та­но­вам об­мі­ню­ва­ти ва­лю­ту че­рез бан­ко­ма­ти.

«Ме­ню пла­тіж­но­го прис­трою по­вин­но міс­ти­ти ін­форма­цію про курс ку­пів­лі-про­да­жу го­тів­ко­вих іно­зем­них ва­лют та по­ві­дом­лення для фі­зич­ної осо­би-не­ре­зи­ден­та про мож­ли­вість здій­снен­ня зво­рот­но­го об­мі­ну не­ви­ко­рис­та­них кош­тів у грив­нях у ка­сі то­го бан­ку, ті­єї фі­нан­со­вої ус­та­но­ви, яким на­ле­жить пла­тіж­ний прис­трій, за умо­ви на­яв­ності кви­тан­ції/че­ка бан­ко­ма­та», — йдеть­ся у пос­та­но­ві.

До­сі ук­ра­їнсь­кі бан­ки та­кої пос­лу­ги не на­да­ва­ли і по­ки не зби­ра­ють­ся змі­ню­ва­ти свою по­лі­ти­ку. Ви­нят­ком хі­ба є RwS банк, який ми­ну­ло­го ро­ку вста­но­вив бан­ко­ма­ти із про­да­жу ва­лю­ти в між­на­род­но­му а­еро­пор­ту «Бо­рис­піль». Утім, об­мінний курс у них знач­но від­різня­єть­ся від се­редньорин­ко­во­го, тож для спо­жи­ва­чів ко­рис­ту­ва­тись та­ким сер­ві­сом не­ви­гід­но. Що­до об­мі­ну ва­лю­ти он­лайн, то ра­ні­ше та­ка оп­ція бу­ла дос­тупна в ін­тернет-бан­кінгу При­ват­банку. Піс­ля на­ці­она­лі­за­ції ус­та­но­ви пос­лу­гу зак­ри­ли. Ін­ші ж бан­ки не пос­пі­ша­ли зап­ро­вад­жу­ва­ти он­лайн-об­мінник, з од­но­го бо­ку, че­рез від­сутність дер­жавно­го ре­гу­лю­ван­ня, з ін­шо­го — че­рез пот­ре­бу роз­робки тех­нічно­го за­без­пе­чен­ня для та­ких опе­ра­цій.

Об­мінник он­лайн

Від­по­від­но до за­ко­ну, бан­ки та ін­ші фі­нан­со­ві ком­па­нії змо­жуть про­да­ва­ти ва­лю­ту он­лайн фі­зич­ним осо­бам. Але не біль­ше су­ми, що ек­ві­ва­лен­тна 150 ти­сяч гри­вень, на день. — Он­лайн-ку­пів­ля — це те, чо­го ми че­ка­ли біль­ше ніж 10 ро­ків. Це не тіль­ки прос­то для клі­єн­тів, це зруч­но: один клік — і ти ку­пив ва­лю­ту, то­бі не пот­рібно ви­хо­ди­ти з до­му, шу­ка­ти по від­ді­лен­нях ва­лю­ту. Ти усу­ва­єш опе­ра­цій­ний ри­зик: не не­сеш цю ва­лю­ту в ру­ках. Вод­но­час це ду­же зруч­но для бан­ку, то­му що зни­жу­ють­ся вит­ра­ти на ін­ка­са­цію від­ді­лень і зни­жу­ють­ся ри­зи­ки, — заз­на­чи­ла на­чаль­ник уп­равлін­ня каз­на­чей­ства «Бан­ку Фор­вард» На­та­ля Ши­шаць­ка.

Тим ча­сом у При­ват­банку вже ого­ло­си­ли про за­пуск онов­ле­ної пос­лу­ги. У мо­біль­но­му до­дат­ку «При­ват24» клі­єн­ти змо­жуть мит­тє­во ку­пу­ва­ти і про­да­ва­ти до­ла­ри та єв­ро. При цьому ва­лю­та кон­верту­ва­ти­меть­ся без­го­тів­ко­во: клі­єнт змо­же от­ри­ма­ти гро­ші ли­ше на свій ра­ху­нок. Мит­тє­вої ви­да­чі го­тів­ки не бу­де. — У тер­мі­на­лі са­мо­об­слу­го­ву­ван­ня мож­на бу­де вста­ви­ти ва­лют­ну ку­пю­ру і піс­ля кон­верта­ції в грив­ню от­ри­ма­ти за­ра­ху­ван­ня на свій грив­не­вий ра­ху­нок. А мож­на не встав­ля­ти ку­пю­ру, мож­на виб­ра­ти в тер­мі­на­лі два свої ра­хун­ки — ва­лют­ний і грив­не­вий, і за до­по­мо­гою тер­мі­на­лу про­вес­ти по­куп­ку або про­даж ва­лю­ти, — уточ­нив член прав­ління При­ват­банку Олек­сій Ша­бан і до­дав, що пе­ре­ра­хо­ву­ва­ти ва­лю­ту тре­тім осо­бам не доз­во­лять. У бан­ку обі­ця­ють, що «При­ват24» ста­не від­кри­тою плат­формою, дос­тупною для клі­єн­тів всіх ук­ра­їнсь­ких бан­ків. Щоб здій­сню­ва­ти пла­те­жі, у до­дат­ку мож­на бу­де за­ре­єс­тру­ва­ти ін­ші кар­тки. У При­ват­банку прог­но­зу­ють, що клі­єн­ти ку­пу­ва­ти­муть не біль­ше 1 ти­ся­чі до­ла­рів на до­бу. Скеп­ти­ки за­ува­жу­ють, що он­лайн-об­мін ва­лют бу­де не ду­же по­пу­ляр­ним че­рез те, що ук­ра­їн­ці від­да­ють пе­ре­ва­гу го­тів­ці і не схиль­ні збе­рі­га­ти за­ощад­ження в бан­ках. При­хиль­ни­ки циф­ро­вої еко­но­мі­ки більш оп­ти­міс­тичні у сво­їх прог­но­зах. Але всі схо­дять­ся на дум­ці, що но­вов­ве­ден­ня за­га­лом не збіль­шить по­пит на ва­лют­ні опе­ра­ції се­ред на­се­лен­ня.

— Пос­лу­га бу­де зат­ре­бу­ва­на клі­єн­та­ми, які на­да­ють пе­ре­ва­гу дис­танцій­но­му бан­ківсь­ко­му об­слу­го­ву­ван­ню і без­го­тів­ко­вим роз­ра­хун­кам. Про­те за­галь­ний рі­вень по­пи­ту на ва­лю­ту з бо­ку на­се­лен­ня виз­на­ча­єть­ся не стіль­ки ка­на­ла­ми її ку­пів­лі, скіль­ки ін­фля­цій­ни­ми і де­валь­ва­цій­ни­ми нас­тро­ями та очі­ку­ван­ня­ми, — пе­ре­ко­на­ний ди­рек­тор каз­на­чей­ства «Бан­ку Кре­дит Дніп­ро» Олег Ку­рін­ний.

Ін­вести­ції без до­ві­док

З 7 лю­то­го дер­жа­ва та­кож спрос­ти­ла про­це­ду­ру іно­зем­них ін­вести­цій для ук­ра­їн­ців. Ра­ні­ше, щоб ку­пи­ти не­ру­хо­мість за кор­до­ном, пот­рібно бу­ло от­ри­му­ва­ти ін­ди­ві­ду­аль­ну лі­цен­зію НБУ. За­кон «Про ва­лю­ту» та­ку ви­мо­гу ска­со­вує. На­то­мість він ви­ма­гає ли­ше по­ві­до­ми­ти Нац­банк про опе­ра­цію, а та­кож зап­ро­вад­жує ін­вести­цій­ний лі­міт у 50 ти­сяч єв­ро, який зго­дом мо­же зрос­ти.

— Як­що ми бу­де­мо ба­чи­ти, що у нас си­ту­ація по­ліп­шу­єть­ся, і та­кі опе­ра­ції не приз­во­дять до від­то­ку ка­пі­та­лу, то, дій­сно, ми бу­де­мо і на­да­лі під­ні­ма­ти лі­міт, — по­обі­цяв зас­тупник го­ло­ви НБУ Олег Чу­рій.

Крім то­го, за­кон збіль­шує об­ся­ги за­кор­донних гро­шо­вих пе­ре­ка­зів з 15 до 150 ти­сяч гри­вень на рік. Та­кож лі­міт зрос­те для пош­то­вих гро­шо­вих від­прав­лень. Його пла­ну­ють збіль­ши­ти з 300 до 10 ти­сяч єв­ро. Ці змі­ни важ­ли­ві для тих, хто не має ра­хун­ку в бан­ку і здій­снює ра­зо­ву тран­закцію. Та­ким чи­ном, без ін­ди­ві­ду­аль­ної лі­цен­зії НБУ ук­ра­їн­ці змо­жуть ін­весту­ва­ти в цін­ні па­пе­ри на гло­баль­них рин­ках, вкла­да­ти гро­ші в біз­нес за кор­до­ном, від­кри­ва­ти ра­хун­ки в іно­зем­них бан­ках то­що. За сло­ва­ми пред­став­ни­ків Нац­банку, у май­бутньому дер­жа­ва пла­нує зня­ти всі об­ме­жен­ня з ва­лют­них опе­ра­цій.

За матеріалами «День за днем»

Дивіться також

Новини партнерів

Цікаво

Рекомендовані підприємства

Медичний центр "Архімед"

Медицина

Медичний центр «Архімед» — один з перших приватних...

Зареєструвати підприємство

Подати оголошення

Маєш файний шанс додати своє оголошення!

•Безкоштовно!

•Довго зберігається!

•Дуже круто!