Березень

03

2020

В Україні зафіксовано перший випадок інфікування коронавірусом - у Чернівцях

525

0

0

Т

а­ку ін­форма­цію по­ві­до­мив щойно під час бри­фін­гу Ка­бі­не­ту мі­ніс­трів Ук­ра­їни 3 бе­рез­ня зас­тупник мі­ніс­тра охо­ро­ни здо­ров’я Ук­ра­їни Вік­тор Ляш­ко.

Пер­ший ви­па­док ко­ро­на­ві­ру­су ви­яви­ли внас­лі­док тес­ту­ван­ня у чо­ло­ві­ка в Чер­нівцях.

Як по­яс­нив у бри­фін­гу го­лов­ний са­ні­тар­ний лі­кар кра­їни — пан Ляш­ко — чер­нівча­нин спер­шу звер­нувся по до­по­мо­гу до сво­го сі­мей­но­го лі­ка­ря. До 29 лю­то­го чо­ло­вік ви­ко­ну­вав ре­ко­мен­да­ції сво­го лі­ка­ря, да­лі в нього з’яви­ли­ся ха­рак­терні сим­пто­ми, які пот­ре­бу­ва­ли до­дат­ко­вих кон­суль­та­ції в ін­фекцій­ній лі­кар­ні.

Спе­ці­аль­на швид­ка до­по­мо­га дос­та­ви­ла па­ці­єн­та до гос­пі­таль­ної ба­зи для осіб ура­же­них ко­ро­на­ві­рус­ною ін­фекці­єю. Під час ме­дич­но­го ог­ля­ду в па­ці­єн­та ві­діб­ра­ли не­об­хідні бі­оло­гіч­ні ма­те­рі­али для дос­ліджень. В не­ді­лю, 1 бе­рез­ня, бу­ли про­ве­де­ні тес­ти. Як по­ві­дом­ляє Вік­тор Ляш­ко, ста­ном на 2 бе­рез­ня бу­ло 4 ви­пад­ки з пі­доз­рою на ко­ро­на­ві­рус, вже сьогод­ні, 3 бе­рез­ня, 1 ви­па­док під­твердже­но. Усі ма­те­рі­али та бі­оло­гіч­ні зраз­ки пе­ре­да­ні до ВО­ОЗ.

— Ви­па­док за­ре­єс­тро­ва­ний в Ук­ра­їни. Ми по­ча­ли пра­цю­ва­ти з осо­ба­ми, з яки­ми кон­такту­ва­ла ця лю­ди­на, — ска­зав Вік­тор Ляш­ко.

«День за днем»

Дивіться також

Новини партнерів

Цікаво

Рекомендовані підприємства

Медичний центр "Архімед"

Медицина

Медичний центр «Архімед» — один з перших приватних...

Зареєструвати підприємство

Подати оголошення

Маєш файний шанс додати своє оголошення!

•Безкоштовно!

•Довго зберігається!

•Дуже круто!